دوشنبه، 24 خرداد 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی مواد

نام عنوان واحد
آقای دکتربیت اله اقبالی
    رئیس دانشکده
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتررسول آذری (استاد بازنشسته)
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترنقی پروینی احمدی (استاد بازنشسته)
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر جعفرخلیل علافی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترساسان یزدانی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترفرزادنصیرپوری
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترعلیرضا اکبری
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترسیامک حسین نژاد
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترمازیارآزادبه
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتراحد صمدی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترتوحیدسعید
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر رضا توانگر
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترمهدی اجاقی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترمهدی مزمل
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر محمدرضا اطمینان فر
    معاون دانشکده
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر سهیل مهدوی
    مسئول تحصیلات تکمیلی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر محمد رضایت
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر مرتضی آذربرمس
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر صادق پورعلی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس حبیب حامد زرگری
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس محمدحسین ظریف
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس نادر واحدی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس حسن ابراهیمی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس رسول بهاری
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
خانم قره باغی
    آموزش دانشکده
    دانشکده مهندسی مواد
آقای حسن شاه پسند
    متصدی اموردفتری
    دانشکده مهندسی مواد
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی مواد

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir