چهارشنبه، 19 بهمن 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی مواد

نام عنوان واحد
آقای دکتر علیرضا اکبری
    عضو هیات علمی و سرپرست دانشکده
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر مهدی اجاقی
    عضو هیات علمی و معاون دانشکده
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر صادق پورعلی
    عضو هیات علمی و مسئول تحصیلات تکمیلی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر رضا توانگر
    عضو هیات علمی و مسئول ارتباط با صنعت
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتربیت اله اقبالی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر جعفر خلیل علافی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر ساسان یزدانی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر فرزاد نصیرپوری
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر سیامک حسین نژاد
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر مازیار آزادبه
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر احد صمدی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر توحید سعید
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر مهدی مزمل
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر محمدرضا اطمینان فر
     عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر سهیل مهدوی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر حبیب حامدزرگری
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر محمد رضایت
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر مرتضی آذربرمس
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر بهرام به نژادی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
خانم قره باغی
    آموزش دانشکده
    دانشکده مهندسی مواد
آقای حسن شاه پسند
    متصدی امور دفتری
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس محمدحسین ظریف
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس نادر واحدی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس حسن ابراهیمی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس رسول بهاری
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی مواد

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir