دوشنبه، 5 خرداد 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی مواد

نام عنوان واحد
آقای دکتربیت اله اقبالی
    رئیس دانشکده
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتررسول آذری
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترنقی پروینی احمدی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر جعفرخلیل علافی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترساسان یزدانی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترفرزادنصیرپوری
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترعلیرضا اکبری
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترسیامک حسین نژاد
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترمازیارآزادبه
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتراحد صمدی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترتوحیدسعید
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر رضا توانگر
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترمهدی اجاقی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکترمهدی مزمل
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر محمدرضا اطمینان فر
    معاون دانشکده
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر سهیل مهدوی
    مسئول تحصیلات تکمیلی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر محمد رضایت
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر مرتضی آذربرمس
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای دکتر صادق پورعلی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس حبیب حامد زرگری
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس محمدحسین ظریف
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس نادر واحدی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس حسن ابراهیمی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
آقای مهندس رسول بهاری
    کارشناس
    دانشکده مهندسی مواد
خانم قره باغی
    آموزش دانشکده
    دانشکده مهندسی مواد
آقای حسین یاوری
    متصدی اموردفتری
    دانشکده مهندسی مواد
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی مواد

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir