دانشکده مهندسی مواد - اخبار

 اعلام اساتید پروژه کارشناسی ترم 993

 تاريخ: 23/09/99

 

به اطلاع آندسته از دانشجویان کارشناسی که در نیمسال 993

پروژه انتخاب کرده اند میرساند جهت اطلاع از استاد پروژه

سیستم سما را چک کنند.

این دانشجویان تا 10 مرداد فرصت دارند فرم عنوان پروژه را

تکمیل و امضای الکترونیکی نموده و به استاد پروژه خود ایمیل

کنند.


 درج در سايت توسط : Education Staff