دانشکده مهندسی مواد - اخبار

 فرم حضور در آزمایشگاه

 تاريخ: 22/09/99

 

به اطلاع دانشجویان متقاضی حضور در آزمایشگاه می رساند پس از تکمیل و

امضای فرم آنرا به استاد راهنمای پایان نامه خود ایمیل کرده و در صورت نیاز به

پیگیری نامه با تکنسینهای آزمایشگاهی (داخلی8011-8008-8020-8010)

در تماس باشند.

شایان ذکر است اگر دانشجو قبلاً فرم حضور را ارسال کرده باید فرم جدید را تکمیل

نموده و مجدداً ارسال نماید.


 درج در سايت توسط : Education Staff