دانشکده مهندسی مواد - اخبار

 الزام برگزاری جلسه پیش دفاع برای دانشجویان دکتری

 تاريخ: 08/11/98

 

قابل توجه
دانشجویان دکتری
مطابق مصوبه شورای دانشکده مقرر شده است دانشجویان  قبل از جلسه دفاع نهایی از رساله، جلسه پیش دفاع در حضور داوران داخلی برگزار نمایند. این مصوبه از سال 99 اجرا خواهد شد.


 درج در سايت توسط : Education Staff