چهارشنبه، 2 فروردین 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

علیرضا اکبری
مرتبه علمی :استاد
تخصص : مهندسی سطح – خواص مکانیکی مواد و آلیاژهای پیشرفته
زمینه های تحقیقاتی : مهندسی سطح: نانوکامپوزیت های ابرسخت، پوشش های نانوکامپوزیتی با فرآیند ED، لایه های نازک با فرآیندهای PVD، CVD، مهندسی سطح با فرآیندهای نیتروژن دهی پلاسمایی و گازی دما بالا، پوشش های سد حرارتی با فرآیندهای APS و EPD، آنالیزهای ساختاری و تنشهای پسماند با تفرق اشعه ایکس XRD خواص مکانیکی مواد و آلیاژهای پیشرفته: خواص مکانیکی مواد بالک و مواد نانوساختار، فولادهای پرنیتروژن، آلیاژسازی مکانیکی و آلیاژهای آنتروپی بالا
مراکز تحقیقاتی :مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی

پست الکترونیکی: akbari@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459416-041
شماره فکس: 33444333-041
رزومه:

تحصیلات


رديف

 دوره تحصيلي

 رشته تحصيلي و گرايش

 محل تحصیل

تاريخ اخذ مدرک

1

 کارشناسی

 مهندسی مواد- ریخته گری

 دانشگاه صنعتی اصفهان – اصفهان -ایران

1371

2

 کارشناسی ارشد

 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد

 دانشگاه صنعتی شریف – تهران -  ایران

1374

3

 دکتری

 مهندسی و علم  مواد

 دانشگاه پواتیه –پواتیه - فرانسه

2006


 
 

 

افتخارات و جوایز
European materials research society (E-MRS) Graduate Student (Young Scientist) Award, E-MRS Spring Meeting 2005, 31 May-3 Jun Strasbourg, France.

راتبه تحصیلی دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1381-1385 (کشور فرانسه)
پژوهشگر منتخب دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، 1395


 
دروس تدریس شده
مقطع کارشناسی مقطع کارشناسی ارشد دکتری
 • خواص مکانیکی مواد 2
 • انتخاب مواد فلزی
 • ترمودینامیک مواد 2
 • آز خواص مکانیکی مواد
 • روشهای نوین آنالیز مواد
 • انتقال مطالب علمی و فنی
 • تئوری نابجایی ها
 • لایه های نازک
 • نانوترمودینامیک
 • خواص مکانیکی مواد نانوساختار
 • مکانیک شکست
 • روشهاي نوين شناسايي و آناليز مواد
 •  پدیده های انتقال پیشرفته
 • کامپوزیت های ریختگی
 • سینتیک پیشرفته
 • خطای اندازه گیری در تحقیق مواد
 • خواص مکانیکی پیشرفته مواد
 • مکانیزم های مقاوم شدن
 • روشهای پژوهش در علم و مهندسی مواد
 • مطالب ویژه در خواص مکانیکی مواد
 • مطالب ویژه در سایش و مهندسی سطح
 • کامپوزیت ها
 • روشهای آنالیز سطوح
 

 
Book Chapter

J. P. Riviere, A. Akbari, C. Templier, Low Energy Ion Beam Assisted Deposition of TiN-Ni Nanocomposite Coatings in Synthesis and Engineering of Nanostructures by Energetic Ions,  Devesh Kumar Avasthi, Jean Claude Pivin (Editors), Nova Science Pub Inc. (2011).


Papers in ISI Journals
 1. Malihe Mohammadi, Alireza Akbari, Fernando Warchomicka, Luc Pichon, Depth profiling characterization of the nitride layers on gas nitrided commercially pure titanium, Materials Characterization 181 (2021) 111453
 2. T.N. Chakherlou , P. Shahriary, A. Akbari, Experimental and numerical investigation on the fretting fatigue behavior of cold expanded Al-alloy 2024-T3 plates, Engineering Failure Analysis 123 (2021) 105324.
 3. M. Salari Mehr, A. Akbari, E. Damerchi, Electrodeposited Ni-B/SiC micro- and nano-composite coatings: Acomparative study, Journal of Alloys and Compounds 782 (2019) 477-487.
 4. Mohammad Mirak, Alireza Akbari, Microstructural characterization of electrodeposited and heat-treated Ni-B coatings, Surface & Coatings Technology 349 (2018) 442–451.
 5. M. Kavanlouie, A Akbari, Electrophoretic deposition of TiN coatings, Journal of American Ceramic Society, Journal of American Ceramic Society, 101 (2018) 3288–3298.
 6. Roghayeh Mohammadzadeh, Alireza Akbari, Flemming B. Grumsen & Marcel A. J. Somers, Discontinuous precipitation in a nickel-free high nitrogen austenitic stainless steel on solution nitriding, Philosophical Magazine, Vol. 97, No. 30, (2017) ,2795–2814.
 7. Roghayeh Mohammadzadeh, Alireza Akbari, Mina Mohammadzadeh, Impact Toughness Properties of Nickel- and Manganese-Free High Nitrogen Austenitic Stainless Steels, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 47, (2016), 6032–6041.
 8.  Ramazan Sobhanverdi, Alireza Akbari, Porosity and microstructural features of plasma sprayed Yttria stabilized Zirconia thermal barrier coatings, Ceramics International, 41, (2015), 14517–14528.
 9. Alireza Akbari, Roghayeh Mohammadzadeh, Effect of Grain Refinement on the Mechanical Properties of a Nickel- and Manganese-Free High Nitrogen Austenitic Stainless Steel, Metallurgical and Materials Transactions A, 46, (2015), 1570-1579.
 10. Samad Vakili, Alireza Akbari, and Roghayeh Mohammadzadeh, Corrosion Resistance of Plasma Nitrided AISI M2 High Speed Steel, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, Vol. 51, No. 4, 2015, 630–636.
 11.  R. Mohammadzadeh, A. Akbari, M. Drouet, Microstructure and wear properties of AISI M2 tool steel on RF plasma nitriding at different N2–H2 gas compositions, Surface and Coatings Technology, 258, (2014), 566–573.
 12. Roghayeh Mohammadzadeh, Alireza Akbari, Grain refinement of a nickel and manganese free austenitic stainless steel produced by pressurized solution nitriding, Materials Characterization (2014), 119-128.
 13. Roghayeh Mohammadzadeh, Alireza Akbari, Effect of pressurized solution nitriding on phase changes and mechanical properties of ferriticFe–22.7Cr–2.4Mo stainless steel, Materials Science and Engineering: A, Volume 592, 13 January 2014, Pages 153-163.
 14. Babak Bakhit, Alireza Akbari, A comparative study of the effects of saccharin and β-SiC nano-particles on the properties of Ni and Ni–Co alloy coatings, Surface and Coatings Technology, Volume 253, 25 August 2014, Pages 76-82.
 15. Babak Bakhit, Alireza Akbari, Farzad Nasirpouri, Mir Ghasem Hosseini, Corrosion resistance of Ni–Co alloy and Ni–Co/SiC nanocomposite coatings electrodeposited by sediment codeposition technique, Applied Surface Science 307 (2014) 351–359.
 16. A. Samardak, , V. Pechnikov, , E. Sukovatitsina, A. Samardak, , A. Ognev, , L. Chebotkevich, Hadi Mahdizadeh, A. Akbari, F. Nasirpouri, Temperature Dependence of Magnetic Saturation in Electrodeposited Nanocrystalline Nickel Films, Solid State Phenomena Vol. 215, (2014), 292-297.
 17. K. Yousefipour, A. Akbari, M.R. Bayati, The effect of EEMAO processing on surface mechanical properties of the TiO2–ZrO2 nanostructured composite coatings, Ceramics International, Vol. 39, (2013), 7809–7815.
 18. Babak Bakhit, Alireza Akbari, “Synthesis and characterization of Ni–Co/SiC nanocomposite coatings using sediment co-deposition technique”, J. of Alloys and Compounds, Vol.560, 25 (2013), 92-104.
 19. Babak Bakhit, Alireza Akbari, Nanocrystalline Ni–Co alloy coatings: electrodeposition using horizontal electrodes and corrosion resistance J. Coat. Technol. Res. Vol.10, (2013) 285-295.
 20. F. Nasirpouri, S.M. Janjan, S.M. Peighambari, M.G. Hosseini, A. Akbari, A.S. Samardak, “Refinement of electrodeposition mechanism for fabrication of thin nickel films on n-type silicon (111)”, Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 690, (2013), 136-143.
 21. Babak Bakhit, Alireza Akbari, Effect of particle size and co-deposition technique on hardness and corrosion properties of Ni-Co/SiC composite coatings, Surf. Coat. Technol. Vol. 206, (2012), 4964-4975.
 22. T.N. Chakherlou, M. Shakouri, A. Akbari, A.B. Aghdam, Effect of cold expansion and bolt clamping on fretting fatigue behavior of Al 2024-T3 in double shear lap joints,
  Engineering Failure Analysis, Vol. 25, (2012), 29-41.
 23. T.N. Chakherlou , M. Shakouri, A.B. Aghdam, A. Akbari, Effect of could expansion on the fatigue life of Al2024-T3 in double shear lap joints: Experimental and numerical investigation, Materials & Design, Vol. 33 (6), (2012), 185-196.
 24. A. Akbari, C. Templier, M.F. Beaufort, D. Eyidi, J.P. Riviere, Ion beam assisted deposition of TiN–Ni nanocomposite coatings, Surface and Coatings Technology, 206, (2011), 972–975.
 25. F. Noli , P. Misaelides, A. Lagoyannis, A. Akbari, Characterization and corrosion resistance of TiN–Ni nanocomposite coatings using RBS and NRA, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 269,  (2011), 3226–3229.
 26. A. Akbari, R. Mohammadzadeh, C. Templier, J.P. Riviere, Effect of the initial microstructure on the plasma nitriding behavior of AISI M2 high speed steel”
  Surf. Coat. Technol. 204 (2010) 4114-4120.
 27. F. Pinakidou, M. Katsikini, E.C. Paloura, A. Akbari, J.P. Riviere, Nanostructural characterization of TiN-Ni films: A XAFS study, Mater. Sci. Eng. B, Solid state Materials for Advanced Technology (2010), 176 (6), 473-476.
 28. T.N. Chakherlou, Y.V. Mehdinia, A. Akbari, Influence of lustrous carbon defects on the fatigue life of ductile iron castings using lost foam process, Materials and Design, 32, (2011), 162–169.
 29. T.N. Chakherlou , A.B. Aghdam, A. Akbari, K. Saeedi, Analysis of cold expanded fastener holes subjected to short time creep: Finite element modelling and fatigue tests, Materials & Design, Vol. 31 (6), (2010), 2858-2866.
 30. Alireza  Akbari, Jean  Paul Rivière, Claud Templier, Hard and tough nanocomposite TiN-Ni coatings deposited by reactive ion beam assisted deposition, International Journal of Modern Physics B (IJMPB) Vol. 22, No: 18/19,  (2008),  2979-2988.
 31. Alireza Akbari, Jean Paul Rivière, Claude Templier, Gregory Abadias, Eric LeBourhis, Hardness and residual stresses in TiN-Ni nanocomposite coatings deposited by reactive dual ion beam sputtering. Review on Advanced Materials Science, 15, (2007), 111-117.
 32. Alireza Akbari, Jean Paul Rivière, Claude Templier, Eric LeBourhis. Structural and mechanical properties of IBAD deposited nanocomposite Ti–Ni–N coatings, Surface and Coatings Technology, 200, (2006), 6298–6302.

 

مقالات در مجلات داخلی
 

 1. خديجه فرجام حاجي آقا، عليرضا اكبري، رقيه محمدزاده، سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح فولاد زنگ­نزن فریتی Fe-23Cr-2.4Mo حین عملیات نیتروژن­دهی محلولی، مواد پیشرفته در مهندسی، دوره 36، شماره 2 تابستان 96، 55-66.
 2. خديجه فرجام حاجي آقا، عليرضا اكبري، رقيه محمدزاده، تاثير رسوب هاي غني از كروم بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن فريتي Fe-23r-2.4Mo، مجله مهندسي متالورژي سال هفدهم، شماره 53، بهار 1393، 9- 16.
 3. بابک بخیت، عليرضا اکبري "مقایسه اثر ساخارین و نانوذرات  SiC بر خواص پوششهای آلیاژی Ni-Co لایه نشانی الکتروشیمیایی شده با کاتد های افقی" ، فصلنامه علوم و مهندسی سطح،  شماره 19، (1392)، 19-36.
 4. عليرضا اکبري، صمد وکيلي، "تاثير ترکيب گاز در عمليات نيتراسيون پلاسمايي بر مقاومت به خوردگي فولاد زنگ نزن آستنيتي ۳۰۴  نيتريده شده" فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی، سال دوم، شماره 1، شماره پیاپی 3، (1391) 62-51.
 5. بابک بخیت،  عليرضا اکبري " بررسی سختی و مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی Ni-Co/SiC تقویت شده با میکرو و نانو ذرات SiC" ، فصلنامه مواد پيشرفته در مهندسي،جلد 31 شماره 1 (1391)، 65-78.
 6. رقيه محمدزاده،  عليرضا اکبري  "تأثير عمليات حرارتی اولیه بر روی مقاومت سایشی  فولاد  AISI M2 پس از نيتروژن دهي پلاسمايي   فصلنامه علوم و مهندسی سطح،  شماره 10، (1389)، 22-11.

 

Papers in International Conferences  
 

 1. H. Irani, A. Akbari, R. Mohammadzadeh, The influence of high nitrogen austenitic surface layer ormation on the corrosion resistance of Fe-23Cr-5Mn-2.7Mo ferritic stainless steels, 11th Anual Seminar of Electrochemistry of Iran, Tarbiat Modaress university, 18-19 November 2015.
 2. A. Nadernezhad, A. Akbari, A new approach for recycling of aluminum machining chips into the form of an Al/Al2O3 composite, Iran International Aluminum Conference 2012-IIAC2012-15-16 May 2012, Arak, Iran.
 3. A. Mansori, A. Akbari, Role of pH in Aqueous Chemical Growth of ZnO Nanostructures, 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4) Sharif University of Technology, Kish, Iran. 12- 14 March 2012.
 4. S. Yousefi, A. AKbari, M. Froutan, A Molecular Dynamics Simulation of Mechanical Properties of Nickel Nanowires” 2nd International Conference on Nanotechnolgy: Fundamentals and Applications, Ottawa Ontario, Canada. 27-29 July 2011.
 5. S. Ghasemi, A. Akbari, Tensile behavior of nano-size single crystalline Ni: A molecular dynamic simulation study, 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010), 9-11 November 2010, Shiraz, Iran.
 6. S. Yousefi, A. Akbari, Study of Mechanical Properties of fcc Nanowires Using Molecular Dynamics Simulation, 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010), 9-11 November 2010, Shiraz, Iran.
 7. M. Heidaripour, A. Akbari, One Step Hydrothermal Synthesis and Optical Properties of  ZnO Nanowiers on Different Substrates, 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010), 9-11 November 2010, Shiraz, Iran.
 8. J. P. Riviere, A.Akbari, and C. Templier, Ion beam assisted deposition of TiN-Ni nanocomposite coatings” 16th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams -SMMIB2009-September 13-18, 2009 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology –AISTTokyo Waterfront.
 9. J. P. Rivière, A. Akbari, C. Templier, Ion beam assisted deposition of superhard and tough TiNNi nanocomposite coatings, Indo French conference On Nano Structuring by Ion Beams Oberoi Hotel, Bhubaneswar, 26th  Feb 1st March, 2009, New Delhi, India.
 10. J.P. Riviere, A. Akbari, , C.Templier, Structural Development and Mechanical Properties of TiN-Ni Nanocomposite Coatings,AVS 55th International Symposium From Nano to Astronomical: The Science & Technology of Materials, Interfaces, & Processing19 -24 October 2008 (Invited Paper).
 11. Akbari, J. P. Rivière, C. Templier, Hard and tough nanocomposite TiN-Ni coatings deposited by reactive ion beam assisted deposition, International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (UFGNSM-2007), 17-18th Nov. 2007 Tehran, Iran.
 12. Akbari, J. P. Rivière, C. Templier, M.F.Beaufort, Characterization of TiN-Ni nanocomposite coatings deposited by ion beam assisted deposition SMMIB-15, 30th sept 5 oct 2007 India. (Invited Paper).
 13. J. P. Riviere, A. Akbari, C. Templier, M. F. Beaufort, Structure and properties of TiN-Ni nanocomposite coatings deposited by reactive ion beam assisted deposition. 2ed-6th Sept. 2007, Leipzig Germany (Invited Paper).
 14. Alireza AKBARI, Jean Paul RIVIERE and Claude TEMPLIER, Mechanical behaviour of nc-TiN/a-Ni nanocomposite coatings deposited by reactive ion beam assisted deposition E-MRS Spring Meeting, May 28 - June 1, 2007, Strasbourg France.
 15. AKBARI, J.P . RIVIERE and C. TEMPLIER, Wear resistance improvement of Ti-6Al-4V by a « duplex » treatment: plasma nitriding and TiN-Ni nanocomposite coatings. 19emes Journées Francophones de Tribologie : Lubrification et Tribologie des Revêtements Minces22-23 mai 2007 FUTUROSCOPE -  France.
 16. Akbari, J. P. Rivière, C. Templier, E. Le Bourhis Microstructure and related mechanical properties of TiN-Ni nanocomposite coatings WORKSHOP “ Nanomaterials: microstructural and mechanical characterization, simulation” 12-13 december 2006 Poitiers France.
 17. Akbari, J. P. Rivière, C. Templier, M.-F. Beaufort, J. Mimault, J. V. Stebut, Microstructural characterization of TiN-Ni nanocomposite coatings deposited by reactive ion beam assisted deposition E-MRS Fall Meeting. 4th-8th September 2006 Warsaw Poland.
 18. Akbari, J. P.  Rivière, C. Templier, E. Le Bourhis Préparation et caractérisation de revêtements nanocomposites Ti1-x NixNy Journées de la Fédération Française des Matériaux 26-28 Nov 2004, Limoges, France.

 

مقالات در کنفرانس­های داخلی


 1. نیما عباسیان وردین، توحید سعید، علیرضا اکبری، اثر حرارت ورودی بر ریزساختار آلیاژ انتروپی بالای AlCoCrFeNi روکش دهی شده با روش جوشکاری قوسی تنگستن با گاز محافظ ( GTAW)، چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب، اصفهان،1400
 2. طاهره قلیزاده، علیرضا اکبری، زهرا مصطفوی، سختی لایه‏‏های نیکل سنتز شده به روش MOCVD با استفاده از مدل‏های جانسون-هوگمارک و مقاومت تناسبی نمونه،  نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران، تهران، 20 و 21 آبان ماه  1399 (برخط).
 3. طاهره قلیزاده، علیرضا اکبری، زهرا مصطفوی، تاثیر دمای فرآیند لایه نشانی MOCVD بر مقاومت الکتریکی ویژه لایه‏ های نازک نیکل سنتز شده، نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران ، تهران، 20 و 21 آبان ماه  1399 (برخط).
 4. علیرضا اکبری، پری­ناز بهزادی، ملیحه محمدی بزنج، تاثیر عملیات دوگانه اکسایش حرارتی و  نیتریداسیون گازی بر مقاومت به خوردگی آلیاژ  Ti-6Al-4Vدر محلول شبیه سازی شده بدن، هشتمین کنفرانس بین­المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته­گری ایران و بیست و سومین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، تهران، 15 و 16 مهر ماه 1398.
 5. محمد اسدالهی ، علیرضا اکبری، رفتار رشد عادی و غیرعادی دانه در فولاد زنگ­نزن فریتی Fe-23Cr-5 Mn-2.7Mo، هشتمین کنفرانس بین­المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته­گری ایران و بیست و سومین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، تهران، 15 و 16 مهر ماه 1398.
 6. حمیدرضا امانی قدیم، علیرضا اکبری، تأثیر ساچمه­زنی بر مقاومت به سایش فولاد­های زنگ­نزن آستنیتی 304، هشتمین کنفرانس بین­المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته­گری ایران و بیست و سومین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، تهران، 15 و 16 مهر ماه 1398.
 7. طاهره قلی‏زاده، علیرضا اکبری، زهرا مصطفوی، سیروس ابراهیمی، بررسی تاثیر هندسه بوته تبخیر بر مورفولوژی و ساختار لایه نازک نیکل لایه‏نشانی شده به روش MOCVD، هشتمین کنفرانس بین­المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته­گری ایران و بیست و سومین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، تهران، 15 و 16 مهر ماه 1398.
 8. نیما محسن زادگان، علیرضا اکبری، رشد دانه در تیتانیم خالص تجاری و آلیاژی  Ti-6Al-4V، ششمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته­گری، دانشگاه شیراز، تهران، ایران، 6 و 7 آبان ماه 1396.
 9. نیما محسن زادگان، علیرضا اکبری، رشد دانه در تیتانیم خالص تجاری و آلیاژی  Ti-6Al-4V، ششمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته­گری، دانشگاه شیراز، تهران، ایران، 6 و 7 آبان ماه 1396. 
 10. مجید کاوانلویی، علیرضا اکبری، اثر ولتاژ اعمالی در فرآیند پوشش­دهی الکتروفورتیک و دمای تف­جوشی بر ریزساختار پوشش­های نیترید تیتانیم ، پنجمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته­گری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 18 و 19 آبان ماه 1395. 
 11. مهتاب سالاری مهر، علیرضا اکبری، اثر چگالی جریان بر مورفولوژی و سختی پوششهای کامپوزیتی Ni-B/SiC رسوب­دهی شده با فرآیند الکتروشیمیایی، پنجمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته­گری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 18 و 19 آبان ماه 1395. 
 12. لادن شیخ الاسلامی، علیرضا اکبری، رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L نیتروژن دهی شده به روش محلولی در محلول 5/3  درصد نمک سدیم کلرید، پنجمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته­گری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 18 و 19 آبان ماه 1395. 
 13. علیرضا اکبری، خدیجه فرجام حاجی آقا، رقیه محمدزاده، تاثیر ریزساختار اولیه بر قابلیت نیتروژن­دهی محلولی فولاد زنگ­نزن فریتی Fe-23Cr-2.4Mo، پنجمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته­گری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 18 و 19 آبان ماه 1395. 
 14. محمد میرک، علیرضا اکبری، تاثیر چگالی جریان رسوبدهی الکتروشیمیایی بر ساختار، سختی و مقاومت به سایش پوشش­های آلیاژی نیکل-بور، پنجمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته­گری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 18 و 19 آبان ماه 1395. 
 15. زیبا خادم فسقندیس، علیرضا اکبری، مهدی خورشیدی، تشکیل فازهای غنی از کروم در فولاد زنگ نزن فریتی Fe-23Cr-5Mn-2.7Mo در عملیات آنیل هم دما،  چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی نهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری،  iMat 2015 –  دانشگاه علم و صنعت ایران،  تهران،  ایران، 19 و 20 آبان ماه 94 .
 16. خدیجه فرجام، علیرضا اکبری، رقیه محمدزاده، تاثیر رسوبات غنی از کروم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن فریتی Fe-23Cr-2.4 Mo هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین اللملی مواد مهندسی iMat 2014 –  تهران ،  ایران27 و 28 آبان ماه 93
 17. طاهره قلیزاده، علیرضا اکبری، زهرا مصطفوی، اثر دما بر خواص لایه های نازک سنتز شده با روش MOCVD هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین اللملی مواد مهندسی iMat 2014 –  تهران ،  ایران27 و 28 آبان ماه 93
 18. سیمین مسعودفر، علیرضا اکبري، رقیه محمدزاده، مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی عاري از نیکل حاصل از نیتراسیون گازي دما بالا در محلول شبیه سازي شده بدن چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح اصفهان 16  و 17 مهرماه 1392.
 19. رمضان سبحان وردي، عليرضا اكبري، ريزساختار پوشش سراميكي YSZ پاششي پلاسماي اتمسفري و تابعيت آن از فاصله پاشش نهمين كنگره سراميك ايران
 20. رمضان سبحان وردي،  عليرضا اكبري، مقاومت به شوك حرارتي در پوشش هاي سد حرارتي زيركونياي پايدار شده با ايتريا لايه نشاني شده بر روي اينكونل 718 نهمين كنگره سراميك ايران
 21. حسن عزتی، علیرضا اکبری، اعمال پوشش زیر کونیای پایدار شده با ایتریا روی زیر لایه اینکونل 738 به روش لایه نشانی الکتروفورتیک، اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی 26 و 27 مهر ماه 91، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی
 22. هادي كفلو - عليرضا اكبري - رضا غلامي پور - علي كفلوبررسي پايداري حرارتي و قابليت شيشهاي شدن شيشه فلزات حجمي Cu57Zr43-xAlx ، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران،  18-16 آبان 1391.
 23. صمد وکیلی، علیرضا اکبری، حسین آقاجانی، تاثیر غلظت نیتروژن بر مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 در عملیات نیتراسیون پلاسمایی (مقاله برگزیده کنگره) سیزدهمین کنگره ملی خوردگی ، تبریز ، ایران ۲۷،۲۶ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱.
 24. صمد وکیلی، علیرضا اکبری، حسین آقاجانی، تاثیر نیتراسیون پلاسمایی بر خواص سطحی و مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح 13th (ISSST),   دانشگاه تبریز، تبریز، ایران24-26  اردیبهشت .1391.
 25. بابک بخیت، علیرضا اکبری، فرزاد نصیرپوری، ميرقاسم حسینی، لایه نشانی پوشش های کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی Ni-Co/SiC به روش رسوب دهی الکتریکی،  پنجمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و جامعه علمي ريخته گري ايران دانشکده مهندسی مواد - د. ص.اصفهان  3 و 4 آبان 1390
 26. کیان یوسفی پور، علیرضا اکبری، رشد لایه های نانوکامپوزیتی  تیتانیا- زیرکونیا روی تیتانیم خالص به روش هیبریدی MAO/EPD و بررسی خواص آنها پنجمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و جامعه علمي ريخته گري ايران دانشکده مهندسی مواد - د. ص.اصفهان  3 و 4 آبان 1390.
 27. H. Mahdizadeh, F. Nasirpouri, A. Akbari, Modeling the Effect of Pulse Parameters on Surface Finishing of pulse Electrodeposit 6th Annual Seminar of Electrochemistry of Iran, 9-11 October 2010, Kish International Convention Center – Iran.  
 28. H. Mahdizadeh, F. Nasirpouri A. Akbari, Mathematical Modeling of grain Size for Pulse Current Electroplating 6th Annual Seminar of Electrochemistry of Iran, 9-11 October 2010, Kish International Convention Center – Iran.
 29. هادی مهدیزاده، فرزاد نصیرپوری، علیرضا اکبری و حامد ایوز جمادی،  "مدل سازی ریاضی اثر تغییرات پارامتر برقراری جریان بر روی اندازه دانه پوشش تولید شده به روش رسوب دهی الکتریکی با جریان پالسی" چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژ و انجمن علمی ریخته گری ایران ، 24-25 آبان ماه 1389، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 30. هادی مهدیزاده، فرزاد نصیرپوری و علیرضا اکبری، "مدل سازی ریاضی اثرات پالسهای آندی بر روی زبری سطوح پوشش کاری شده به روش الکترولیز با جریان های پالسی" یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 27-29 مهرماه 1389، دانشگاه تبریز، ایران.
 31. مريم حيدري­پور و عليرضا اکبري، "سنتز يک مرحله­اي نانوسيم­هاي اکسيد روي به روش هيدروترمال دما پايين"  دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- 15 و 16 اردیبهشت 1389.
 32. رقيه محمدزاده و عليرضا اکبري  "تأثير ترکيب گاز پلاسما در عمليات نيتروژن دهي پلاسماييR.F. " بر روي سختي و ضخامت لايه نيتريدي فولاد ابزار تندبر AISI M2  تحت پتانسيل شناور " سمپوزيوم فولاد 78 اهواز دانشگاه شهيد چمران 13 و 14 اسفند 1387.
 33. رقیه محمدزاده و علیرضا اکبری "بررسي رفتار سايشي فولاد AISI M2 پس از نيتروژن دهي پلاسماييRF تحت پتانسيل شناور در ترکيب هاي مختلف گازي" دهمين سمينار ملي مهندسي سطح 29 و 30 ارديبهشت ماه 88اصفهان

 

راهنمایی رساله­ های دکتری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان

تاریخ دفاع

1

رقیه محمدزاده

 ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ­نزن آستنیتی عاری از نیکل و منگنز

تیر ماه 93

2

مجید کاوانلویی

 پوشش دهی و مطالعه خواص پوشش های کامپوزیتی پایه نیترید تیتانیم به روش ترکیبی الکتروفورتیک و پیوند واکنشی

بهمن ماه 97

3

محمد میرک

 رسوبدهی الکتروشیمیایی و مشخصه­ یابی پوشش­ های کامپوزیتی Ni-B/SiC

بهمن ماه 97

4

محمد بافندگان

AISI 4340 ÇELİĞİNİN PLAZMA NİTRÜRLENMESİ, MİKROYAPISAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU (استاد راهنمای دوم) 

2019

5

ملیحه محمدی بزنج

 لایه های اکسی نیتریدی بر سطح تیتانیوم با فرآیند ترموشیمیایی نفوذ گازی

اسفند ماه 1400

 

مشاوره رساله­ های دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان

تاریخ دفاع

1

محمد شکوری غازانی

 تاثیر هم زمان انبساط سرد و نیروی پیش بار بر عمر خستگی در اتصاالت دو لبه برشی آلیاژهای آلومینیم

1390

2

کاوه حاجی زاده

 اثر تغییر شکل پلاستیک شدید دو مرحله ای بر مشخصه های ریزساختاری و خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری

آبان 1392

3

لیما امیری تلیسچی

 تاثیر زیرکونیای پایدار شده با ایتریا بر چقرمگی ترکیب بین فلزی  Fe3Al

شهریور ماه 1396

4

ربابه جعفری

 سازوکار تشکیل ترکیبات بین فلزی در تغییر شکل پلاستیک تلفیقی و اتصال نفوذی کامپوزیت لایه­ای Ti-Al-Nb

دی ماه 1397

5

پویا شهریاری

 تاثیر تنش های پسماند ناشی از انبساط سرد بر روی رفتار خستگی مالشی در اتصاالت دو لبه برشی

1398

 

راهنمایی پایان نامه ­های کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان

تاریخ دفاع

1

رقیه محمدزاده

تاثير عمليات حرارتی و نيتراسيون پلاسمايی بر خواص مکانيکی فولاد AISI M2

بهمن ماه 87

2

احسان شاهزاده

اثر آنیل سازی حرارتی بر تغییرات ساختاری نانو کامپوزیت های TiN-Ni تولید شده با روش رسوبگذاری فیزیکی بخار

شهریور ماه 88

3

محمد مستقیمی

بررسی امکان توليد نانوساختارهای ريختگی فوق ريزدانه در آلياژهای پايه Al-Si

اردی بهشت ماه 89

4

مریم حیدری­پور

تحقيق بر روی سنتز نانو سيم های ZnO و بررسی خواص آنها

خرداد ماه 89

5

بابک بخیت

بررسی امكان توليد پوشش های نانوكامپوزيتی زمينه آلياژی Ni-M/SiC به روش رسوبدهی الكتريكی و بررسی رفتار خوردگی آنها

تیر ماه 89

6

هادی مهدیزاده

ايجاد پوشش نانو کريستالی نيکل به روش لايه نشانی الکتروشيميايی پالسی و مشخصه يابی آنها

بهمن ماه 89

7

سمانه قاسمی

بررسی خواص مکانیکی تک­ کریستال­های نانومتری به کمک شبیه­ سازی دینامیک مولکولی

اسفند ماه 89

8

سمیه  یوسفی

بررسی خواص مکانيکي نانوسیم ها با با استفاده ازشبيه سازي های کامپيوتري

خرداد ماه 90

9

سارا عراقی

بررسی امکان تولید آلیاژ آمورف و نانوساختار به روش ریخته گری

تیر ماه 90

10

کیان پوسفی پور

بررسی امکان تولید پوشش های نانوساختار و نانوکامپوزیتی روی تیتانیم با روش پلاسمای الکترولیتی

مهر ماه 90

11

صمد وکیلی

بررسی تاثیر نیتراسیون پلاسمایی برسختی سطحی و مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن آستنی 304 و فولاد ابزار تندبر M2

آبان ماه 90

12

علی منصوری

لایه نشانی نانوسیم های اکسید روی جهت ساخت حسگر گازی

آذر ماه 90

13

هادی کفلو

بررسی تاثیر آلومینیم بر خواص شیشه فلزات حجمی پایه مس-زیرکونیم

اسفند ماه 90

14

احمد کیاستی

مطالعه پوشش های سد حرارتی YSZ بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل به روش پاشش پلاسمایی

آذر ماه 91

15

حسن عزتی

بررسی امکان تولید پوشش های سد حرارتی زیرکونیای پایدار شده روی سوپر آلیاژ اینکونل 738 کم کرین به روش الکتروفورتیک

دی ماه 91

16

رمضان سبحان وردی

اعمال پوششهای سد حرارتی YSZ و مطالعه برخی خواص آنها

دی ماه 91

17

امین عباسی فرج زاده

بررسی تاثیر دمای نیتراسیون پلاسمایی و عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L

دی ماه 91

18

خدیجه فرجام

تاثیر اندازه دانه اولیه فولاد Fe-22.75Cr-2.42Mo بر قابلیت نیتروژن­دهی محلولی و بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آن

بهمن ماه 92

19

حبیب اله علیخانی

اثر شرایط سطحی سوپرآلیاژ پایه نیکل 738 روی خواص پوشش­های YSZ تولیدس با روش لایه نشانی الکتروفورتیک (EPD)

بهمن ماه 92

20

سیمین مسعودفر

بررسی زیست­ سازگاری و رفتار خوردگی فولادهای زنگ­نزن آستنیتی Fe-22.75Cr-2.42Mo پایدار شده با نیتروژن

بهمن ماه 92

21

طاهره قلی زاده

بررسی سختی و مقاومت به خوردگی لایه های نازم نیکل ایجاد شده توسط فرآیند MOCVD

بهمن ماه 92

22

زهرا مصطفوی

بررسی خواص الکتریکی لایه های نازک نیکل ایجاد شده به روش MOCVD

بهمن ماه 92

23

بیتا حق­پرست

تولید فولاد زنگ نزن نیتروژن دار عاری از نیکل (Fe-Cr-Mn-Mo) به روش نیتراسیون گازی دما بالا و بررسی خواص مکانیکی آن

مرداد ماه 94

24

داوود ملایی برنتی

اعمال و بررسی خواص لایه نازک سیالون نانوساختار با روش کندوپاش مغناطیسی

بهمن ماه 93

25

مسعود رضی

لایه نشانی و بررسی خواص لایه های نازک نانوکامپوزیتی Ti-Si-N توسط روش کندوپاش مغناطیسی

بهمن ماه 93

26

صغری قربان زاده

بررسی مقاومت به خوردگی و زیست سازگاری فولاد زنگ نزن آستنیتی پرنیتروژن عاری از نیکل حاوی منگنز

آذر ماه 94

27

هادی ایرانی قزلجه مروان

خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی پرنیتروژن عاری از نیکل در محلول های کلریدی و سولفاتی

آذر ماه 94

28

فرشید پاشاپور

تاثیر تشکیل فازهای غنی از کروم بر روی خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن

شهریور ماه 94

29

هادی کرمی

اثر اندازه ذرات SiC بر خواص پوشش­های کامپوزیتی Ni-Co/SiC با لایه نشانی الکتروشیمیایی

شهریور ماه 95

30

بهزاد رحمتی

اعمال و مشخصه یابی پوشش ­های کامپوزیتی سد حرارتی 8YSZ-Al2O3 با روش پاشش پلاسمایی

خرداد ماه 95

31

سیده لادن شیخ الاسلامی

رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی L316 نیتریده شده در دمای بالا در محلول شبیه سازی شده بدن

مهر ماه 96

32

فیروزه عسگرخانی

رسوب گذاری Cr2N در فولادهای زنگ­نزن آستنیتی پرنیتروژن Fe-23Cr-2.4Mo-xN وFe-23Cr-5Mn-2.7Mo-xN

مهر ماه 96

33

مهدیه محمدی

تاثیر نیتروژن­دهی گازی دما بالا بر روی خواص سایشی فولاد زنگ­نزن آستنیتی L 316

شهریور ماه 96

34

حسین جعفری جق جق

شبیه­ سازی نفوذ نیتروژن در فولاد زنگ­نزن آستنیتی  L316 در فرآیند نیتراسیون گازی دما بالا

بهمن ماه 95

35

مهتاب سالاری مهر

سختی و مقاوت به خوردگی پوشش ­های نانوکامپوزیتی Ni-B/SiC رسوب­دهی شده به روش الکتروشیمیایی

بهمن ماه 95

36

فاطمه ساعدی

نیتروژن‌دهی گازی دما بالا فولاد زنگ‌نزن مارتنزیتی 410 AISI ؛ ریز‌ساختار، سختی و مقاومت به سایش

اسفند ماه 96

37

سونیا خانجانی

مقاومت به سایش فولاد زنگ نزن فریتی Fe-23Cr-2.5Mo و Fe-23Cr-5Mn-2.7Mo  بعد از نیتروژن دهی محلولی دما بالا

اسفند ماه 96

38

مینا نوروزپور

اعمال و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوکامپوزیتی YSZ-Al2O3 با روش الکتروفورتیک

شهریور ماه 97

39

مهدی داوری

اکسیداسیون حرارتی تیتانیوم و ارزیابی خواص لایه های اکسیدی ایجاد شده

مهر ماه 97

40

رضا صفرزاده

رسوبدهي الكتروشیمیایي پوشش­های NiCrAlY و مطالعه مقاومت به خوردگي داغ آن­ها

مهر ماه 97

41

وحید رزمگیر

رسوبدهي الکتروشیمیايي پوشش­های NiCoCrAlY  و مطالعه مقاومت به خوردگي داغ آن­ها

مهر ماه 97

 

 


 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir