دوشنبه، 8 آذر 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

مرتضی آذربرمس
مرتبه علمی :استادیار
تخصص : مهندسی مواد
زمینه های تحقیقاتی : - تغییر شکل گرم سوپرآلیاژها - ساخت افزودنی فلزات - مدلسازی ریزساختاری و تحلیل بافت - کامپوزیت های زمینه فلزی
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: azarbarmas@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459427
شماره فکس: 04133444333
رزومه:

تحصیلات
دکتری: مهندسی مواد و متالورژی، مدلسازی ریزساختارهای فورج شده، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1396
كارشناسي ارشد: مهندسی مواد، شناسايي انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي، دانشگاه تهران، 1390
كارشناسي: مهندسی مواد، متالورژی صنعتی، دانشگاه صنعتی سهند، 1387
فرصت مطالعاتی دکتری: دانشگاه پلی‌تکنیک کاتالونیا، بارسلون اسپانیا، 1394
 

زمینه‌های تحقیقاتی
تغییر شکل گرم سوپرآلیاژها
ساخت افزودنی فلزات
مدلسازی ریزساختاری
تحلیل بافت
کامپوزیت های زمینه فلزی


افتخارات
دانشجوی نمونه کشوری، مقطع دکتری، 1394
دانشجوی نمونه دانشگاه، مقطع دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، 1394
دانش آموخته ممتاز، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1390
کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، 1395
 

مقالات چاپ شده در مجلات
1- Azarbarmas, M. "Modeling the Dynamic Recrystallization by Using Cellular Automaton: The Current Status, Challenges and Future Prospects, a Review." Iranian Journal of Materials Science and Engineering 17.4 (2020): 103-129.
2-
Morteza Azarbarmas, Seyed Sajad Mirjavadi, Ali Ghasemi
and Abdel Magid Hamouda, A Combined Method to ModelDynamic Recrystallization Based on Cellular Automaton and a Phenomenological (CAP) Approach, Metals 2018, 8(11).
3- M Azarbarmas, M Aghaie-Khafri, A New Cellular Automaton Method Coupled with a Rate-dependent (CARD) Model for Predicting Dynamic Recrystallization Behavior, Metallurgical and Materials Transactions A, 2018, 49.
4-
M Azarbarmas, M Aghaie-Khafri, Dynamic recrystallization and texture modeling of IN718 superalloy, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2017, 25.
5-
M. Azarbarmas, M. Aghaie-Khafri, J.M. Cabrera, J. Calvo , Microstructural evolution and constitutive equations of Inconel 718 alloy under quasi-static and quasi-dynamic conditions, Journal of Materials and Design (ISI), 15 March 2016.
6-
M. Azarbarmas, M. Aghaie-Khafri, J.M. Cabrera, J. Calvo, Dynamic recrystallization mechanisms and twining evolution during hot deformation of Inconel 718, Journal of Materials Science and Engineering A (ISI), 15 December 2016.
7- Sadegh Hoseinlaghab, Seyed Sajad Mirjavadi, Nasser Sadeghian , Iraj Jalili,
M. Azarbarmas, Mohammad Kazem Besharati Givi , Influences of welding parameters on the quality and creep properties of friction stir welded polyethylene plates, Journal of Materials and Design (ISI), 15 February 2015.
8- Mostafa Karamouz,
Mortaza Azarbarmas, Masoud Emamy, On the conjoint influence of heat treatment and lithium content on microstructure and mechanical properties of A380 aluminum alloy, Journal of Materials and Design (ISI), July 2014, 59.
9- Mostafa karamouz,
Mortaza Azarbarmas*, Masoud Emamy, Mohammad Alipour, Microstructure, hardness and tensile properties of A380 aluminum alloy with and without Li additions, Journal of Materials Science and Engineering A (ISI), 10 October 2013 , 582, 409-414.
10- M. Alipour,
M. Azarbarmas, F. Heydari, M. Hoghoughi, M. Alidoost, M. Emamy, The effect of Al–8B grain refiner and heat treatment conditions on the microstructure, mechanical properties and dry sliding wear behavior of an Al–12Zn–3Mg–2.5Cu aluminum alloy, Journal of Materials and Design (ISI), June 2012, , 38, 64-73.
11-
Mortaza Azarbarmas, Masoud Emamy,  Jafar Rassizadehghani, Mohammad Alipour, Mostafa karamouz, The Influence of Beryllium Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Al–15%Mg2Si In-situ Metal Matrix Composite, Journal of Materials Science and Engineering A (ISI), 25 October 2011 , 528, (28), 8205-8211.
12-
Mortaza Azarbarmas, Masoud Emamy, Mostafa karamouz, Mohammad Alipour Jafar Rassizadehghani, The effects of boron additions on the microstructure, hardness and tensile properties of in situ Al–15%Mg2Si composite, Journal of Materials and Design (ISI), December 2011, 32, (10), (5049-5054).
13-
Mortaza Azarbarmas, Masoud Emamy, Mohammad Alipour, Study on fracture behaviour of Al–15%Mg2Si metal matrix composite with and without beryllium additions, Journal of Materials Science (ISI)¸ November 2011, 46, (21), 6856–6862.
14- Alipour, M., Emamy, M., Ebrahimi, S. S.,
Azarbarmas, M., Karamouz, M., & Rassizadehghani, J. (2011). Effects of pre-deformation and heat treatment conditions in the SIMA process on properties of an Al–Zn–Mg–Cu alloy modified by Al–8B grain refiner, Journal of Materials Science and Engineering A (ISI), 2011, 528, (13–14), 4482-4490.
15- M. Karamouz, M. Emamy, M. Alipour,
M. Azarbarmas, The Effects of Li on the Tensile Properties of 380 Aluminum Alloys, Journal of New Materials (علمی پژوهشی), 2011.
16-
Mortaza Azarbarmas , Seyyed Mohammad Hossein Siadati, A review: Graphene; A revolution in nanotechnology, Journal of Nano World, (علمی ترویجی), 2012.
 

مقالات پذیرفته شده کنفرانس‌های بین‌المللی / فصل کتاب


1- Mortaza Azarbarmas, Masoud Emamy,  Jafar Rasizadeh,  Mohammad Alipour, Mostafa karamouz, The influence of Boron on Properties of Al–15%Mg2Si in situ composite, CCFA2010
2- M. Azarbarmas,  M. Emamy,  M. Alipour , M. karamouz, Effects of Boron on Microstructure and Tensile Properties of Al–Mg2Si Metal Matrix Composite, NUMIFORM2010
3- M. Alipour,  M. Emamy, M. Azarbarmas, M. karamouz, Effects of Al–5Ti–1B master alloy on the microstructural evaluation of a highly alloyed aluminum alloy produced by SIMA process, NUMIFORM2010.
4- Mortaza Azarbarmas,  Masoud Emamy, Jafar Rasizadeh, Mohammad Alipour Mostafa karamouz, The Influence of Boron on the Tensile Properties of Al–Mg2Si in Situ Composite, Iccst2011.
5- Mortaza Azarbarmas,  Masoud Emamy, ,  Jafar Rassizadehghani, Mohammad Alipour , Mostafa karamouz, Modification of Al–Mg2Si In-Situ Composite by Boron, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.
6- Mortaza Azarbarmas,  Masoud Emamy,  Jafar Rassizadehghani, Mohammad Alipour and Mostafa karamouz, Microstructural Development of Al–15%Mg2Si in Situ Composite with Be Addition, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.
7- Mortaza Azarbarmas,  Masoud Emamy,  Jafar Rassizadehghani,  Mohammad Alipour , Mostafa karamouz, The Effects of Be on mechanical properties of Al–Mg2Si in Situ Composite, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.
8- Mortaza Azarbarmas,  Masoud Emamy,  Jafar Rassizadehghani,  Mostafa karamouz ,  Mohammad Alipour, The effects of cooling rate on the microstructure and hardness of Al–15%Mg2Si in situ composite with Boron, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.
9- Mohammad Alipour, Masoud Emamy,  Jafar Rasizadeh,  Mostafa karamouz ,  Mortaza Azarbarmas, Effects of Al–٨B grain refiner on the structure, hardness and tensile properties of a new developed super high strength aluminum alloy, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.
10- Mohammad Alipour,  Masoud Emamy, Jafar Rasizadeh,  Mostafa karamouz , Mortaza Azarbarmas, Effects of Al–5Ti–1B grain refiner on the structure, hardness and tensile properties of a new developed super high strength aluminum alloy, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.
11- Mohammad Alipour,  Masoud Emamy,  Jafar Rasizadeh,  Mostafa karamouz ,  Mortaza Azarbarmas, The effects of Al–5Ti–1B grain refiner and heat treatment on the microstructure and dry sliding wear behavior of a new developed super high strength aluminum alloy, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.
12- M. Alipour,  M. Emamy,  J. Rasizadeh,  M. Azarbarmas,  M. Karamouz, Effect of predeformation and heat treatment conditions in the modified SIMA process on microstructural of a new developed super high-strength aluminum alloy modified by Al-8B grain refiner, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.
13- Mostafa karamouz ,  Masoud Emamy, Jafar Rasizadeh , Mohammad Alipour ,  Mortaza Azarbarmas, The Influence of Li on Properties of 380 Aluminum Casting Alloys, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.
14- Mostafa karamouz, Masoud Emamy,  Jafar Rasizadeh, Mortaza Azarbarmas ,  Mohammad Alipour, The effects of Li additions on the microstructure and mechanical properties of  380 Aluminum casting alloys, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.
 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir