دوشنبه، 8 آذر 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

سیامک حسین نژاد
مرتبه علمی :استاد
تخصص : متالورژی فیزیکی
زمینه های تحقیقاتی : کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای پیشرفته، تحقیقات تجربی و شبیه سازی انجماد و تکامل ریزساختار در ذوب و جوش لیزری و تولید افزایشی مواد فلزی (پرینت سه بعدی) <با تکیه بر مفاهیم پیشرفته متالورژی فیزیکی و استفاده از روش های نوین ذوب در خلا و میکروسکوپ های الکترونی پیشرفته در قالب همکاری های علمی مشترک با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، تحقیقات متعددی روی فولادهای ماراجینگ (هوافضا)، دوفازی (خودرو)، زنگ نزن آنتی باکتریال (محیط های بیولوژیک)، هادفیلد (صنایع ریلی) و تنگش مغناطیسی (سنسورهای مغناطیسی) انجام یافته است>. در حال حاضر، تمرکز اینجانب بر انجماد و تغییر حالت فولادهای پیشرفته در ذوب و جوش لیزری و تولید افزایشی است و بدین منظور از شبیه سازی چندمقیاسی، تئوری رشد دندریت، محاسبات ترموکلک و روش های نوین آنالیز مواد استفاده می شود. موضوعات تدریس: محاسبات بلورشناسی و پدیده فصل مشترک در تغییر حالت، پراش پرتوهای ایکس و الکترون از مواد نانوساختار، روش های پیشرفته ریخته گری، انجماد فلزات و فولادهای پیشرفته
مراکز تحقیقاتی : حسب نیاز جهت انجام پروژه ها از امکانات دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند، مرکز دگرگونی های فازی پیشرفته دانشگاه تهران و مرکز تولید افزایشی دانشگاه سابانجی استانبول استفاده شده و امکان همکاری با سایر مراکز دانشگاهی (ژاپن و اتریش) نیز وجود دارد.

پست الکترونیکی: hossein@sut.ac.ir - syamak.hossein@gmail.com
شماره تلفن: 04133459449
شماره فکس: 04133444333
رزومه:
SYAMAK HOSSEIN NEDJAD
Professor
Faculty of Materials Engineering, Sahand University of Technology
P. O. Box: 51335-1996, Tabriz, Iran
Tel: +98-41-3345 9449, Fax: +98-41-3344 4333
E-mail: hossein@sut.ac.ir; syamak.hossein@gmail.com
 
EDUCATION:
Ph. D. Metallurgical Engineering, University of Tehran, 2005.
M. Sc. Metallurgical Engineering, University of Tehran, 1999.
B. Sc. Metallurgical Engineering, Sahand University of Technology (SUT), 1997.
 
POSITIONS HELD:
 1. Assistant Professor, SUT, 2005 -2008.
 2. Associate Professor, SUT, 2008 - 2018.
 3. Professor, SUT, 2018 - present.
 4. Director of Research Affairs, SUT, 2009- 2010.
 5. Vice-President of Research Affairs, SUT, 2014- 2016.
 6. Member of COE, University of Tehran, 2010-present.
 7. Visiting Researcher, Sabanci Univeristy, 2019-present.
 
COURSES TAUGHT:
 1. Phase transformations
 2. X-ray and electron diffraction
 3. Advanced casting processes
 4. Solidification
 
RESEARCH INTRESTS:
 1. Phase transformation in advanced alloys
 2. X-ray diffraction and transmission electron microscopy
 3. Advanced steels
 4. Additive manufacturing
 5. Simulation of solidification and phase transformations
 
Publications:

(ORCID iD: 0000-0002-9289-6320 - Scopus Author iD: 55663092500)

 1. S. Hossein Nedjad, M. Yildiz, B. Koҫ, E. Aydogan , E. Demir, “Solidification Process During Additive Manufacturing of Stainless Steels”, under review.
 2. Y. Karimi, S. Hossein Nedjad, H. Shirazi, M. Nili Ahmadabadi, H. Hamed Zargari, K. Ito, “Cold rolling and intercritical annealing of C-Mn steel sheets with different initial microstructures”, Mater. Sci. Eng. A 736 (2018) 392-399.
 3. H. Kamali, S. Hossein Nedjad, M.J. Kaufman, R.D. Field, and A.J. Clarke, “Discontinuous Precipitation Reactions in Co-10Al-4C (At. Pct), Metall. Mater. Trans. A, 19A (2018) 3198-3205.
 4. M. Bahramyan, S. Hossein Nedjad, "X-ray Diffraction Line Broadening Analysis of Nanostructured Nickel Powder", Phys. Met. Metallogr., 118 (2017) 839–845.
 5. M. Bahmani-Oskooee, S. Hossein Nedjad, A. Samadi, E. Kozeschnik, "Antibacterial cu-bearing AISI 410s stainless steels for applications in biological environments", Mater. Design 130 (2017) 442-451.
 6. Y. Karimi, S. Hossein Nedjad , G. Miyamoto, H. Shirazi, T. Furuhara, "Banding effects on the process of grain refinement by cold deformation and recrystallization of acicular C-Mn steel", Mater. Sci. Eng. A 697 (2017) 1-7.
 7. P. Asghari-Rad, M. Nili-Ahmadabadi, H. Shirazi, S. Hossein Nedjad, S. Koldorf, "A Significant Improvement in the Mechanical Properties of AISI 304 Stainless Steel by a combined RCSR and Annealing Process", Adv. Eng. Mater. 19 (2017) 1-8.
 8. H. Hamed Zargari, S. Hossein Nedjad, “Microstructure and Mechanical Properties of Mn-Containing Maraging Steels”, J. Mater. Eng. Perform. 24 (2015) 3453-3458.
 9. S. Ghafari-Gousheh, S. Hossein Nedjad, J. Khalil-Allafi, Tensile properties and interfacial bonding of multi-layered, high-purity titanium strips fabricated by ARB process, J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 51 (2015) 147–153.
 10. M.R. Movaghar Garabagh, S. Hossein Nedjad, “Structural Transitions of NiMn Preprecipitation Nanostructures as Determined by X-ray Diffraction line Broadening and Mossbauer Spectroscopy”, Metall. Mater. Trans. A, 46A (2015) 143-147.
 11. A.A. Emdadi, S. Hossein Nedjad, H.G. Badri, “Effect of solidification texture on the magnetostrictive behavior of Galfenol”, Metall. Mater. Trans. A, 45A (2014) 906-910.
 12. H. Ghasemi-Nanesa, M. Nili-Ahmadabadi, H.R. Koohdar, M. Habibi-Parsa, S. Hossein Nedjad, S.A. Alidokht, T. G. Langdon, "Strain-induced martensite to austenite reverse transformation in an ultrafine-grained Fe–Ni–Mn martensitic steel", Phil. Mag., 94 (2014) 1493–1507.
 13. M.R. Movaghar Grarabagh, S. Hossein Nedjad, H. Hamed Zargari, M. Nili Ahmadabadi, “Transformation Mechanism of Preprecipitation NiMn Nanostructures”, Metall. Mater. Trans. A, 45A (2014) 1057-1067.
 14. F. Hosseini Nasab, S. Hossein Nedjad, and S. Karimi, “A Comparison Between the Dislocation Structure of Ball-Milled Iron and Copper as Derived from the X-Ray Diffraction Peak Profile Analyses”, Phys. Met. Metallogr., 114 (2013) 1069-1073.
 15. T. Jalal, S. Hossein Nedjad, S. Khalili Molan, “Structure and magnetic properties of nanostructured MnNi alloys fabricated by mechanical alloying and annealing treatments”, Phys. Met. Metallogr., 114 (2013) 400-405.
 16. H. Ghadimi, S. Hossein Nedjad, B. Eghbali, “Enhanced grain refinement of cast aluminum alloy by thermal and mechanical treatment of Al-5Ti-B mater alloy”, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 23(2013) 1563−1569.
 17. H. Shirazi, G. Miyamoto, S. Hossein Nedjad, H. Ghasemi-Nanesa, M. Nili Ahmadabadi, T. Furuhara, “Microstructural evaluation of austenite reversion during intercritical annealing of Fe–Ni–Mn martensitic steel”, J. Alloys and Comp., 577 (2013) S572-577.
 18. B. Avishan, S. Yazdani, S. Hossein Nedjad, “Toughness variations in nanostructured bainitic steels”, Mater. Sci. Eng. A, 548 (2012) 106-111.
 19. A. Mahmudi, S. Hossein Nedjad, M.J. Behnam, "Effects of cold rolling on the microstructure and mechanical properties of Fe-Ni-Mn-Mo-Ti-Cr maraging steels", Int. J. Miner. Metall. Mater., 18 (2011) 557-561.
 20. A. Mahmoudi, M.R. Zamanzad Ghavidel, S. Hossein Nedjad, A. Heidarzadeh, M. Nili Ahmadabadi, “Aging behavior and mechanical properties of maraging steels in the presence of submicrocrystalline Laves phase particles”, Mater. Charac., 62 (2011) 976-981.
 21. S. Hossein Nedjad, Y. Zahedi Moghaddam, A. Mamdouh Vazirabadi, H. Shirazi, M. Nili Ahmadabadi, "Grain refinement by cold deformation and recrystallization of bainite and acicular ferrite structures of C–Mn steels", Mater. Sci. Eng. A 528 (2011) 1521–1526.
 22. S. Hossein Nedjad, F. Hosseini Nasab, M.R. Movaghar Garabagh, S.R. Damadi, M. Nili Ahmadabadi, " X-ray diffraction study on the strain anisotropy and dislocation structure of deformed lath martensite", Metall. Mater. Trans. A, 42A (2011) 2493-2497.
 23. M. Nili Ahmadabadi, H. Shirazi, H. Ghasemi-Nanesa, S. Hossein Nedjad, B. Poorganji, T. Furuhara, "Role of severe plastic deformation on the formation of nanograins and nano-sized precipitates in Fe-Ni-Mn steel", Mater. Design. 32 (2011) 3526-3531.
 24. H. Ghasemi-Nanesa, M. Nili-Ahmadabadi, H. Shirazi, S. Hossein Nedjad, S.H. Pishbin, "Ductility enhancement in ultrafine-grained Fe-Ni-Mn martensitic steel by stress-induced reverse transformation", Mater. Sci. Eng. A 527 (2010) 7552-7556.
 25. S. Hossein Nedjad, J. Teimouri, A. Tahmasebifar, H. Shirazi, M. Nili Ahmadabadi, “A new concept in further alloying of Fe—Ni—Mn maraging steels”, Scripta Mater. 60 (2009) 528-531.
 26. S. Hossein Nedjad, S. Meimandi, A. Mahmoudi, T. Abedi, S. Yazdani, H. Shirazi, M. Nili Ahmadabadi, "Effect of aging on the microstructure and tensile properties of Fe-Ni-Mn-Cr maraging alloys", Mater. Sci. Eng. A 501 (2009) 182-187.
 27. S. Hossein Nedjad, M. Nili Ahmadabadi, T. Furuhara, "Annealing behavior of an ultrafine-grained Fe–Ni–Mn steel during isothermal aging", Mater. Sci. Eng. A 503 (2009) 156-159.
 28. S. Hossein Nedjad, M.R. Movaghar Gharabagh, "Dislocation structure and crystallite size distribution in lath martensite determined by X-ray diffraction peak profile analysis", Int. J. Mater. Res. 99 (2008) 1248-1255.
 29. M.R. Movaghar Garabagh, S. Hossein Nedjad, M. Nili Ahmadabadi, " X-ray diffraction study on a nanostructured 18Ni maraging steel prepared by equal-channel angular pressing", J. Mater. Sci. 43 (2008) 6840-6847.
 30. M. Nili-Ahmadabadi, H. Shirazi, A. Fatehi, S. Hossein Nedjad, " Improvement in mechanical properties of Fe-Ni-Mn maraging steel by heavy cold rolling", Int. J. Modern Phys. B 22 (2008) 2814-2822.
 31. H. Meidani, S. Hossein Nedjad, M. Nili Ahmadabadi, "A novel process for fabrication of globular structure by equal channel angular pressing and isothermal treatment of semisolid metal", Solid State Phenomena, 141-143 (2008) 445-450.
 32. M. Iranpour Mobarake, M. Nili-Ahmadabadi, B. Poorganji, A. Fatehi, H. Shirazi,T. Furuhara, M. Habibi Parsa, S. Hossein Nedjad, "Microstructural study of an age hardenable martensitic steel deformed by equal channel angular pressing",  Mater. Sci. Eng. A, 491 (2008) 172-176.
 33. M.R. Movaghar Garabagh, S. Hossein Nedjad, H. Shirazi, M. Iranpour Mobarekeh, M. Nili Ahmadabadi, "X-ray diffraction peak profile analysis aiming at better understanding of the deformation process and deformed structure of a martensitic steel", Thin Solid Films, 516 (2008) 8117-8124.
 34.  S. Hossein Nedjad, M. Nili Ahmadabadi and T. Furuhara, "Correlation between the intergranular brittleness and precipitation reactions during isothermal aging of an Fe-Ni-Mn maraging steel", Mater. Sci. Eng. A, 490 (2008) 105-112.
 35. S. Hossein Nedjad, M. Nili Ahmadabadi, T. Furuhara, "The extent and mechanism of nanostructure formation during cold rolling and aging of lath martensite in alloy steel", Mater. Sci. Eng. A 485 (2008) 544-549.
 36. S. Hossein Nedjad, M. Nili Ahmadabadi, and T. Furuhara, "Transmission electron microscopy study on the grain boundary precipitation of Fe-Ni-Mn maraging steel", Metall. Mater. Trans. A, 39A (2008) 19-27.
 37. S. Hossein Nedjad, H. Meidani and M. Nili Ahmadabadi, "Effect of equal channel angular pressing on the microstructure of a semisolid aluminum alloy", Mater. Sci. Eng. A 475 (2008) 224-228.
 38. S. Hossein Nedjad, M.R. Movaghar Garabagh, M. Nili Ahmadabadi and H. Shirazi, "Effect of further alloying on the microstructure and mechanical properties of Fe-9Ni-5Mn-5Mo maraging steel", Mater. Sci. Eng. A, 473 (2008), 249-253.
 39. S. Hossein Nedjad and A. Farzaneh, "Formation of fine intragranular ferrite in cast plain carbon steel inoculated by titanium oxide nanopowder", Scripta Mater. 57 (2007) 937–940.
 40. S. Hossein Nedjad, M. Nili Ahmadabadi, T. Furuhara and T. Maki, “Evolution of precipitate coarsening reaction in a nanostructured Fe-Ni-Mn maraging alloy”, Solid State Phenomena, 114 (2006) 159-164.
 41. S. Hossein Nedjad, M. Nili Ahmadabadi, T. Furuhara and T. Maki, “High resolution transmission electron microscopy study on the nano-scale twining of θ-NiMn precipitates in an Fe-Ni-Mn maraging alloy”, Phys. Stat. Sol. A, 203 (2006) 2229-2235.
 42. S. Hossein Nedjad, M. Nili Ahmadabadi, R. Mahmudi, T. Furuhara and T. Maki, “Analytical transmission electron microscopy study of grain boundary precipitates in Fe-Ni-Mn maraging alloy”, Mater. Sci. Eng. A, 438–440 (2006) 288–291.
 43. S. Hossein Nedjad, M. Nili Ahmadabai, R. Mahmudi and H. Farhangi, “Effect of conventional and subzero treating on the mechanical properties of aged martensitic Fe-12 Ni-X Mn alloys”, Mater. Sci. Eng. A, A 378 (2004) 314-318.
 44. S. Hossein Nedjad and M. Nili Ahmadabadi, “Effect of Ti addition on the microstructure and mechanical properties of a cast Fe-Ni-Mo-Mn maraging steel”, J. Phys. France, 112 (2003) 461-464.

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir