یکشنبه، 25 مهر 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     


مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:

مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
جعفر خلیل علافی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: allafi@sut.a
شماره تلفن: 041-33459454
شماره فکس:
ساسان یزدانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Yazdani@sut.ac.ir; SasanYazdani@gmail.com
شماره تلفن: 33459460-041
شماره فکس: 33444333-041
بیت اله اقبالی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: eghbali@sut.ac.ir
شماره تلفن: 09141050052
شماره فکس: تلفن :04133459447
فرزاد نصیرپوری
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: nasirpouri@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459450
شماره فکس: 041-33444333
 مازیار آزادبه
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: azadbeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459452
شماره فکس:
علیرضا اکبری
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: akbari@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459416-041
شماره فکس: 33444333-041
احد صمدی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: samadi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459456 41 +98
شماره فکس: 33444333 41 +98
سیامک حسین نژاد
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: hossein@sut.ac.ir - syamak.hossein@gmail.com
شماره تلفن: 04133459449
شماره فکس: 04133444333
توحید سعید
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: saeid@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459442-041
شماره فکس: 33444333-041
مهدی اجاقی ایلخچی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: m_ojaghi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459432
شماره فکس: 041-33444333
رضا توانگر
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: tavangar@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459444
شماره فکس:
مهدی مزمل حکم آبادی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: mozammel@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459440
شماره فکس: 041-33444333
محمدرضا اطمینان فر
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: etminanfar@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459418
شماره فکس: 041-33444333
سهیل مهدوی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: mahdavi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459413
شماره فکس: 041-33444333
حبیب حامدزرگری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: hhamedzargari(at)gmail.com, hhamedzargari(at)sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459435-041
شماره فکس: 33444333-041
محمد رضایت
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: mrezayat@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-3345-9426
شماره فکس:
مرتضی آذربرمس
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: azarbarmas@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459427
شماره فکس: 04133444333
صادق پورعلی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: pourali@sut.ac.ir, pourali2020@gmail.com
شماره تلفن: 04133459415
شماره فکس: 04133444333
بهرام به نژادی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: b_behnajady@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133449434
شماره فکس: 984133444333+

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir