شنبه، 2 بهمن 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی ارشد
استاد :   مهدی اجاقی ایلخچی
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   مهدی اجاقی ایلخچی
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   مهدی اجاقی ایلخچی
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   رضا توانگر
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   رضا توانگر
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   محمدرضا اطمینان فر
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   محمدرضا اطمینان فر
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   سهیل مهدوی
دوشنبه، 7 خرداد 1397

استاد :   سهیل مهدوی
دوشنبه، 7 خرداد 1397

استاد :   سهیل مهدوی
دوشنبه، 7 خرداد 1397

استاد :   سهیل مهدوی
دوشنبه، 7 خرداد 1397

استاد :   محمد رضایت
سه شنبه، 5 تير 1397

استاد :   علیرضا اکبری
شنبه، 9 تير 1397

استاد :   علیرضا اکبری
شنبه، 9 تير 1397

استاد :   علیرضا اکبری
شنبه، 9 تير 1397

استاد :   علیرضا اکبری
شنبه، 9 تير 1397

استاد :   علیرضا اکبری
شنبه، 9 تير 1397

استاد :   علیرضا اکبری
شنبه، 9 تير 1397

استاد :   احد صمدی
چهارشنبه، 21 آذر 1397

استاد :   احد صمدی
چهارشنبه، 21 آذر 1397

استاد :   احد صمدی
دوشنبه، 26 آذر 1397

استاد :   جعفر خلیل علافی
يکشنبه، 25 فروردين 1398

استاد :   جعفر خلیل علافی
يکشنبه، 25 فروردين 1398

استاد :   جعفر خلیل علافی
يکشنبه، 25 فروردين 1398

استاد :   بیت اله اقبالی
سه شنبه، 11 تير 1398

استاد :   بیت اله اقبالی
سه شنبه، 11 تير 1398

استاد :   بیت اله اقبالی
سه شنبه، 11 تير 1398

استاد :   بیت اله اقبالی
سه شنبه، 11 تير 1398

استاد :   مهدی مزمل حکم آبادی
يکشنبه، 7 مهر 1398

استاد :   محمد رضایت
يکشنبه، 10 آذر 1398

استاد :   توحید سعید
سه شنبه، 15 بهمن 1398

استاد :   توحید سعید
سه شنبه، 15 بهمن 1398

استاد :   صادق پورعلی
سه شنبه، 29 بهمن 1398

استاد :   رضا توانگر
يکشنبه، 26 مرداد 1399

استاد :   محمدرضا اطمینان فر
يکشنبه، 2 شهريور 1399

استاد :   محمدرضا اطمینان فر
يکشنبه، 2 شهريور 1399
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir